WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Regulamin witryny

Witamy w witrynie WegeMaluch.pl
Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Dokument ten ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny WegeMaluch.pl a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem regulaminu jest nasza Polityka Prywatności i zaufania, prosimy o zapoznanie się z nią -> tutaj.

Witryna WegeMaluch.pl jest serwisem informacyjno-edukacyjnym wydawanym i administrowanym przez MagYa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda 2c/54, o numerze REGON: 146548578 oraz numerze NIP: 954-137-55-90. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia
 2. Skupienie grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, osiągnięciami i dorobkiem w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie WegeMaluch.pl

Dostęp do możliwości i usług w witrynie WegeMaluch.pl jest zróżnicowany.

Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny WegeMaluch.pl

Po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki.

Jeśli nie masz ukończonych co najmniej piętnastu (15) lat, poproś o przeprowadzenie rejestracji rodzica lub opiekuna.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny WegeMaluch.pl są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Rejestrując się na witrynie WegeMaluch.pl:

 1. Zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
 2. Akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 3. Zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny  przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
 4. Zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Użytkownicy witryny WegeMaluch.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 1. Przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 2. Komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 3. Porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,
 4. Publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów po uprzedniej weryfikacji treści i zaakceptowaniu publikacji przeez Wydawcę.

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególna uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, ze witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie, są własnością ich twórców bąź tez dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

Dlatego:

 1. Zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie wymaga zgody wydawcy.
 2. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej zgody ich autora lub wydawcy.
 3. Zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 4. Udostępniając w witrynie WegeMaluch.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy witryny WegeMaluch.pl prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
 5. Pobierając jakiekolwiek materiały z witryny WegeMaluch.pl, sporządzając wydruki, zobowiązujesz się do nieusuwania i nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu,
 6. Zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z w.wym. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny WegeMaluch.pl, przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 7. Zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
 8. Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także, aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu www.WegeMaluch.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.
 9. Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym, w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 1. Nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 2. Nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 3. Nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym z witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 4. Nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny, Zgadzasz się, aby wydawca witryny www.WegeMaluch.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie www.WegeMaluch.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia korzystając z formularza kontaktowego.
 5. Nie może zawierać agitacji i wywodów ideologicznych związanych ze stosowaną przez Ciebie dietą. Niezależnie od tego czy jesteś wegetarianką/wegetarianinem, czy też nie.

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 1. Z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 2. W dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem. W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego.

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę WegeMaluch.pl TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny www.WegeMaluch.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 1. Wydawca witryny WegeMaluch.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 2. Wydawca witryny WegeMaluch.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 3. Wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów. Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi. Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny WegeMaluch.pl ani żaden członek witryny, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny WegeMaluch.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, nie dostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny www.WegeMaluch.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. Wydawca i autorzy serwisu www.WegeMaluch.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu. Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny WegeMaluch.pl i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W witrynie www.WegeMaluch.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny www.WegeMaluch.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 1. Zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 2. Zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 3. Zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji.
 4. Zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny www.WegeMaluch.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie WegeMaluch.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu www.WegeMaluch.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem, oraz na dole strony.

Rozpowszechnianie informacji zawartych w portalu WegeMaluch.pl powinno być uzgodnione z administratorami portalu. Wykorzystanie informacji bez naszej wiedzy będzie karane.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny WegeMaluch.pl jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.
Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?