WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

Warunki Użytkowania Ogłoszeń Wegemaluch.pl, które stanowią umowę pomiędzy Tobą (zwanym dalej „Użytkownikiem") i Wegemaluch.pl, (zwanym dalej „Wydawcą"). Jeśli po przeczytaniu tej umowy nie zdecydujesz się na korzystanie z Ogłoszeń Wegemaluch.pl, proszę opuścić Ogłoszenia witryny Wegemaluch.pl (zwaną dalej również „Witryną” i „Serwisem”). Pozostając na tej stronie, używając jej, lub powracając do działu Ogłoszeń Wegemaluch.pl w późniejszym czasie, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Umowy. Warunki korzystania z Ogłoszeń Wegemaluch.pl stanowią uzupełnienie Regulaminu Użytkowania Witryny oraz Polityki Prywatności Serwisu Wegemaluch.pl i stanowią ich część, którą akceptujesz publikując ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń Wegemaluch.pl lub korzystając z tej części Serwisu.

1. Obowiązki Użytkownika

1.1 Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się w pełni i dokładnie opisać wszelkie towary lub oferowane usługi oraz ponosisz wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie ogłoszeń za pośrednictwem konta.

Użytkownik zgadza się nie pisać i nie publikować żadnych treści sprzecznych z prawem, i zapewnienia, że podane przez niego informacje są prawdziwe i nie oferują sprzedaży przedmiotów i wydarzeń nielegalnych, fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ogłoszenia i ich treść które: naruszają prawo, ustawy, rozporządzenia, lub przepisy. Ponosi pełną odpowiedzialność za ogłoszenia które dyskryminują ze względu na rasę, religię, narodowość, płeć, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny, orientację seksualną, status rodzinny, kolor skóry, pochodzenie, źródło dochodu, status mieszkaniowy, przedmioty i wydarzenia szkodliwe, niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, pokrętne, oszczercze, obsceniczne, nienawistne, lub naruszające czyjąś prywatność, które narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnie handlowe lub inne prawa własności lub prawa publiczne czy prywatne, lub dotyczącą osobę inną niż siebie, zawierające lub stanowiące spam, oszustwo, lub niechciane informacje promocyjne, które zawierają lub stanowią wirusy komputerowe lub inne kody, dane, informacje, pliki, treści lub jakichkolwiek inne, które są szkodliwe dla komputerów lub do działania serwisu.

1.2 Użytkownik zgadza się nie wpisywać w treść ogłoszeń danych osobowych innych użytkowników, nie usuwać lub zmieniać jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez innego użytkownika, nie zamieszczać reklam ani zachęt w kategoriach, które nie są odpowiednie, nie wprowadzać tego samego przedmiotu, wydarzenia lub usługi w więcej niż jednej Kategorii lub więcej niż raz na 7 dni, nie ujawniać ani udostępniać osobom trzecim haseł i loginów które mogą zostać użyte do nieuprawnionego logowania do tej witryny, lub używać hasła do nielegalnych celów.

2. Prawa Wydawcy

2.1 Poprzez korzystanie z tej strony Użytkownik zgadza się, że Wydawca ma prawo do zmiany lub zaprzestania publikacji części Serwisu lub wszystkich części Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, ostrzeżenia, nawet jeśli takie zmiany mogą mieć wpływ na sposób korzystania z Serwisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie modyfikacje, zawieszenie lub umorzenie działania funkcji serwisu lub jej dowolnej części, które Wydawca ma prawo (ale nie obowiązek) do edycji bądź usunięcia treści ogłoszeń i linków, w celu ograniczenia lub zaprzestania nielegalnej działalności każdego użytkownika, do odmowy dostępu do usługi dla każdego użytkownika z jakiegokolwiek powodu, bez ostrzeżenia, powiadomienia lub zwrotu. Użytkownik zgadza się również, że wydawca ma prawo do informowania, powiadamiania, lub ostrzegania innych użytkowników, czy któreś z działań Użytkownika lub komentarzy są uważane za nieodpowiednie lub w sprzeczne z literą i duchem tej umowy.

2.2 Użytkownik rozumie, że Wydawca nie weryfikuje, nie zatwierdza, lub kontroluje treści ogłoszeń lub innych komentarzy na tej stronie. Wydawca nie gwarantuje ich dokładności i jakości. Strona może zawierać materiały, które są obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób dotykające ciebie. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niepożądane treści na stronie ogłoszeń, lub za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.

3. Prawa treści

3.1 Użytkownik publikując ogłoszenie w Serwisie ogłoszeń oświadcza, że wyraża zgodę do nieodpłatnej i niewyłącznej licencji w odniesieniu do dowolnego zdjęcia, grafiki, dźwięku lub wideo, które użytkownik przekazuje lub udostępnia do umieszczenia na stronie, licencji na używanie, dystrybucję, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publicznego wykonywania, i publicznego odtwarzania takiego materiału na okres do końca ważności ogłoszenia i nie dłużej niż 120 dni po jego wygaśnięciu, po tym czasie materiały są usuwane z publikacji lub Wydawca usuwa takie materiały ze Strony.

4. Umieszczanie ogłoszeń

4.1 Użytkownik zamieszczający ogłoszenie zobowiązuje się do prawidłowego przyporządkowania swego ogłoszenia do odpowiedniej kategorii ogłoszeń. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania ogłoszeń na imprezy, wydarzenia, sprzedaży, które niosą za sobą konieczność wniesienia opłaty przez uczestnika wydarzenia w kategoriach Ogłoszeń służących do ogłaszania imprez, wydarzeń bezpłatnych.

4.2 Jeżeli Użytkownik nie jest pewien prawidłowego przypisania ogłoszenia do odpowiedniej kategorii, może skontaktować się z Wydawcą Serwisu w celu uzyskania pomocy w przyporządkowaniu ogłoszenia, lub stworzenia nowej kategorii.

5. Linki

5.1 Wydawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści stron powiązanych i nie gwarantuje treści lub materiałów dostępnych w tych miejscach. Linki nie mogą sugerować sponsorowania, przynależności politycznej lub innych adnotacji. Użytkownik korzysta z linków na własne ryzyko .

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

5.2 Użytkownik zgadza się, że korzysta z Ogłoszeń Wegemaluch.pl na własne ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tej stronie. Nie ma gwarancji, że dostęp lub korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, lub że wszelkie szczególne rezultaty można będzie uzyskać przy użyciu tej strony. Ta strona jest dostępna na zasadach "TAKA JAKA JEST" i "jest dostępna" bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczając się do gwarancji tytułu lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu. Ani Wydawca, ani żadna inna osoba lub podmiot odpowiedzialny za treść niniejszej witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne straty lub zaniechania. Jeśli jesteś niezadowolony z Ogłoszeń Wegemaluch.pl w jakimkolwiek jego aspekcie, lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, jedynym zadośćuczynieniem Wydawcy na rzecz Użytkownika może być zaprzestanie korzystania z Serwisu Ogłoszeń przez Użytkownika.

6. Modyfikacje / zakończenia

6.1 Warunki niniejszej umowy nie zostaną zmienione w sposób indywidualny. Zgadzasz się, że możemy zmienić warunki niniejszej Umowy (lub zaprzestania publikacji Ogłoszeń Wegemaluch.pl) według własnego uznania i bez uprzedzenia.

7. Odszkodowanie

7 . 1 Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić wszystkie osoby, w tym, ale nie ograniczając się do Wydawcy i wszystkich innych użytkowników tej strony, z jakimikolwiek roszczeniami, w tym kosztów obsługi prawnej, wykonane przez osoby trzecie w związku z lub wynikające z Twojego korzystania z Serwisu, naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub naruszenia przez Ciebie lub innych użytkowników witryny przy użyciu komputera, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

8. Jurysdykcja

8. 1 Ta strona jest hostowana na serwerach znajdujących się w Polsce i kierowana do Użytkowników w Polsce. Wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do tej strony, będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd w Polsce zgodny z siedzibą wydawcy. Użytkownik oświadcza również, że niezależnie od wszelkich ustaw i praw stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem z Serwisu lub Warunków Użytkowania muszą być złożone w terminie 1 (jednego ) roku od takiego roszczenia lub postania przyczyny.

9. Prawo

9.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że Wydawca będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub sądami wzywającymi lub nakazującymi do ujawnienia informacji lub materiałów w naszym posiadaniu. Awaria

10. Naruszenia i niewłaściwe korzystanie

10.1 Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń tych warunków lub niewłaściwego działania systemu korzystając z formularza kontaktowego dostępnego -> tutaj

Z wyjątkiem materiału w domenie publicznej, zawartość tej witryny jest chroniona prawami własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wegemaluch.pl

Poprawiono: środa, 11, grudzień 2013 13:48

Odsłony: 1167
Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?